ДПА

Зарубіжна література


Варіант 1


Завдання 1–19 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише  ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці

 
 


А
Б
В
Г
1.Євангеліє  від       святого          Марка            є          складовою   
А Вед                                                                                                           
Б Корану     
В Старого Заповіту   
Г Нового Заповіту

2. У     творах            античної      літератури    НЕ      розкрито       тему
А
Б
В
Г
А величі й могутності богів і героїв  
Б краси й нездоланності сил природи
В долі «маленької людини»   
Г життєвої стійкості й патріотизму

А
Б
В
Г
3. Провідна   ідея поеми Вергілія            «Енеїда» – уславлення
А доблесті й військових подвигів троянців   
Б величі й могутності Римської держави   
В жертовності заради щасливого кохання    
Г мужності й військової звитяги Енея

А
Б
В
Г
4. Вірш східної середньовічної поезії, основним змістом якого є любов, туга закоханого, називається  
А бейтом
Б рубаї
В газеллю
Г касидою

5. Провідна тема вірша Ду Фу «Весняний краєвид»  
А
Б
В
Г
А краса природи  
Б братерська любов 
В внутрішні чвари, що приводять до зубожіння країни  
Г туга за батьківщиною

6. Після навчання в університеті Ф.Петрарка  
А
Б
В
Г
А займався торгівлею
Б став членом сенату
В прийняв сан священика
Г працював лікарем

А
Б
В
Г
7. Герой «Пісні про Роланда» Карл –                         
А вітчим Роланда

Б сарацинський король
В батько Роланда
Г сюзерен Роланда

8. Найпрестижнішу щорічну літературну премію іспаномовних країн названо ім’ям   
А Кальдерона       
А
Б
В
Г
Б Лопе де Веги  
В Сервантеса   
Г Дон Кіхота

А
Б
В
Г
9.«Мистецтво поетичне» Н.Буало – це  
А поема
Б трактат
В повість
Г трагедія

А
Б
В
Г
10. Які уявлення лежать в основі  світогляду бароко
А про людину як самоцінність
Б про гармонійну особистість
В про дисгармонійну освіту
Г про еволюційний розвиток ідеалів людства

11. «Людиною дуже шляхетною», своїм найліпшим другом персонажа комедії «Міщанин-шляхтич» пана Журдена називає
А
Б
В
Г
А Дорант
Б Дорімена
В Клеонт
Г Ков’єль

12. Автором збірки «Книга пісень» є  
А
Б
В
Г
А Г. Гейне
Б Й.В. Гете
В А. Міцкевич
Г О. Пушкін

А
Б
В
Г
13. Вірш Г.Гейне «Коли розлучаються двоє…» входить до циклу
А «Юнацькі страждання»
Б «Ліричне інтермецо»
В «Знову на Батьківщині»
Г «Північне море»

14. Першою  частиною журналу Печоріна в романі М. Лермонтова є повість
А
Б
В
Г
А «Княжна Мері»  
Б «Бела»  
В «Максим Максимович»  
Г «Тамань»

А
Б
В
Г
15. Прощаючись із вільною стихією, ліричний герой вірша О.Пушкіна «До моря» згадує
А Петра І й Миколу І
Б Г. Державіна й В. Жуковського
В Д. Давидова й М. Раєвського
Г Наполеона й Дж.Г. Байрона

А
Б
В
Г
 16. Перебільшення            особливостей чи ознак предмета, явища або дії задля увиразнення            художнього  зображення  називається
А анафорою
Б сатирою
В літотою
Г гіперболою

17.У повісті  М. Гоголя повернути шинель Акакію Акакійовичу Башмачкіну
А) допомагають колеги
А
Б
В
Г
Б) допомагає поліція
В) допомагає «значна особа»
Г) ніхто не допомагає

А
Б
В
Г
 18. Виняткові характери у виняткових обставинах зображуються у творах            літератури
А романтизму
Б класицизму
В бароко
Г сентименталізму

19. Прочитайте уривок і    визначте,      з          якого він      твору.
А
Б
В
Г
Граф розумів – життя його скінчилось…
На пагорбі лежить лицем до маврів, Рукою в груди бє слабкою мляво:
«О Боже, дай моїм гріхам прощення,
Великим і малим від дня появи
Мнен не світі і до самої смерті».
А «Мазепа» Дж.Г. Байрона  
Б «Пісня про Роланда»
В «Галерник» Л. де Гонгора-і-Арготе
Г «Ода до радості» Ф. Шиллер


Завдання 20 передбачає встановлення послідовності.  Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ,  і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ.

 
 20.       Установіть    хронологічну           послідовність написання творів.
А
Б
В
Г
А «Міщанин-шляхтич» Ж.Б. Мольєра
Б «Канцоньєре» Ф. Петрарки
В «Добре вмирати тому…» Тіртея
Г «Скорботні елегії» Овідія


Завдання 21–23 мають на меті встановлення відповідності.  До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник,  позначений ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці
(два варіанти зайві).

 
 
А

Б

В

Г

21. Установіть         відповідність            між     автором         і           твором.
А      Гомер                                    1 «Ревізор»
Б      Вергілій                                 2 «Ода до радості»
В     Ф. Шиллер                             3 «Пригоди Робінзона Крузо»
Г      М. Гоголь                             4 «Дубровський»
                                                       5 «Іліада»                   
                                                       6 «Енеїда»
22. Установіть         відповідність            між     жанром         і           твором.
А

Б

В

Г

А   роман                                      1 «Герой нашого часу»
Б   епічна поема                          2 «Ромео і Джульєтта»
В   героїчний епос                       3 «Смерть Поета»
Г   трагедія                                   4 «Капітанська дочка»
                                                      5 «Енеїда»       
                                                      6 «Пісня про Нібелунгів»
23. Установіть відповідність між літературним напрямом   і митцем.
А

Б

В

Г

А  бароко                                      1 Ж.Б. Мольєр
Б  романтизм                               2 Ф. Петрарка
В  класицизм                               3 Ж.Ж. Руссо
Г  просвітництво                         4 Д. Дефо
                                                      5 Дж.Г. Байрон
                                                     6 Дж. Донн


Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка

 
 


24.       Напишіть      твір-роздум   на       тему   «Що краще: йти дорогою торованою чи шукати власну?»          (на      матеріалі       вивчених      творів).
Завдання 1–19 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише  ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці

 
Варіант 2

1. Антична література охоплює
А
Б
В
Г
А ХІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.
Б VІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.
В VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.
Г VІ ст. до н.е. – V ст. н.е.

А
Б
В
Г
2. У творі       Гомера зброю Ахілла після його            смерті успадкував
А Агамемнон
Б Аякс
В Одіссей
Г Пірр

А
Б
В
Г
3. Рядками «Зброю співаю і мужа, що перший з надмор’їв троянських, // Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський»           розпочинається твір
А «Буколіки»
Б «Іліада»
В «Енеїда»
Г «Одіссея»

А
Б
В
Г
4. Завдяки англійським перекладам Е. Фіцджеральда європейці дістали можливість ознайомитися з творчістю
А Рудакі
Б Хайяма
В Гафіза
Г Фірдоусі

А
Б
В
Г
5. Головний герой  «Пісні про Роланда»           є втіленням
А лицарської звитяги й доблесті воїна
Б мудрості й благородства владаря
В підступності й пихатості зрадника
Г відчайдушної хоробрості та самовпевненості

А
Б
В
Г
6. Почуття     ліричного героя до Беатріче висловлено          в сонетах
А) Данте Аліг’єрі
Б Ф. Петрарки
В Дж. Рюделя
Г В. Шекспіра

А
Б
В
Г
7. Назва збірки «Канцоньєре» перекладається як
А книга сонетів
Б книга псалмів
В книга віршів
Г книга пісень

А
Б
В
Г
8. До видатних постатей англійського Відродження належать
А Дж. Чосер, Т. Мор, В. Шекспір, К. Марло  
Б П. Ронсар, Дж. Чосер, Ф. Бекон, В. Шекспір  
В Т. Мор, Ф. Рабле, В. Шекспір, П. Ронсар  
Г В. Шекспір, Дж. Чосер, Ф. Бекон, Ф. Війон

9. Закон трьох єдностей у драматургії класицизму передбачає дотримання            єдності
А
Б
В
Г
А місця, часу, дії
Б часу, характерів, місця
В дії, часу, героїв
Г часу, місця, сюжету

10. Посвячення головного           героя  в сан турецького «мамамуші» – епізод твору
А
Б
В
Г
А  «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» М. де Сервантеса
Б «Міщанин-шляхтич» Ж.Б. Мольєра
В «Простак» Вольтера
Г «Мандри Гуллівера» Дж.Свіфта

11.У романі «Герой            нашого часу»           оповідач уперше дізнається про Печоріна
А
Б
В
Г
А з його журналу  
Б від Максима Максимовича 
В від Віри   
Г від доктора Вернера

А
Б
В
Г
12. Що свідчить про реалістичність « Євгенія Онєгіна»:
А наявність мовних «прозаїзмів»
Б наявність описів картин природи
В тонкий психологізм зображення духовного світу героїв
Г панорамність зображення життя 20-х р. XIX ст.

13. Роман  О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» «енциклопедією російського життя» назвав:
А
Б
В
Г
А письменник М.Гоголь; 
Б критик В.Бєлінський;
В поет В.Жуковський
Г ліцейський товариш А.Дельвіг

14. У   пушкінській ліриці ліцейського  періоду переважають мотиви поезії
А
Б
В
Г
А Архілоха
Б  Анакреонта
В Вергілія
Г Овідія

15. Про смерть Акакія Акакійовича, героя повісті М. Гоголя, у департаменті довідалися
А
Б
В
Г
А від сторожа
Б від квартального
В від приятелів Башмачкіна
Г від родичів Башмачкіна

А
Б
В
Г
16. У   повісті           «Шинель» словами            «Він зоставався постійно вже в однаковому мовчазному стані, вимовляючи тільки зрідка якісь односкладові звуки, і набув таким чином титулу найнуднішої людини» автор характеризує 
А Башмачкіна
Б Петровича
В квартального
Г «значну особу»

17. Ритмічно-інтонаційна пауза  всередині віршового          рядка називається
А
Б
В
Г
А еклогою
Б хореєм  
В цитатою
Г цезурою

А
Б
В
Г
18. До жанрів           НЕ належить
А лірика
Б балада
В новела
Г плач

А
Б
В
Г
19. Г. Ібсен є засновником
А символістської драми
Б аналітичної драми
В психологічної драми
Г інтелектуальної драми
Завдання 20 передбачає встановлення послідовності.  Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ,  і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ.

 
 20. Установіть хронологічну послідовність творчих  шляхів митців.
А Ф. Шиллер
Б Б. Шоу 
В А. де Сент-Екзюпері
Завдання 21–23 мають на меті встановлення відповідності.  До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник,  позначений ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці
(два варіанти зайві).

 
Г М. Гоголь21.       Установіть    відповідність            між     автором         і           твором.
А

Б

В

Г

А   Р. Бах                         1 «Ревізор»
Б   Й.В. Гете                   2 «Дзяди»
В   О. Грін                       3 «Мандри Гуллівера»
 Г   М. Гоголь                  4 «Прометей»
                                          5 «Чайка Джонатан Лівінгстон»
                                          6 «Пурпурові вітрила»
22.       Установіть    відповідність            між     персонажем і           твором.
А

Б

В

Г

А    Дервіль                     1 «Ляльковий дім»
Б    Троянда                    2 «Буба»
В   Хельмер                    3 «Гобсек»
Г  Мілош                        4 «Маленький принц»
                                        5 «Енеїда»
                                        6 «Пісня про Роланда»
23. Установіть відповідність між жанром і митцем.
А

Б

В

Г

А  сонет                           1 Ж.Б. Мольєр
Б  байка                           2 Дж. Байрон
В  комедія-балет             3 Г. Лі
Г  повість-феєрія            4 Данте
                                         5 І. Крилов
                                         6 О. Грін
Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка

 
 


24. Напишіть твір-роздум на тему висловлювання Дж. Еддісона: «Існує три грандіозних закони щастя в житті: 1) треба щось робити, 2) треба когось любити, 3) треба на щось сподіватися» (доведіть або спростуйте цю тезу на матеріалі вивчених творів).Варіант 3
Завдання 1–19 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише  ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її в таблиці

А
Б
В
Г
1. Хто вперше здійснив поділ літератури на роди
А Сократ
Б Арістотель
В  Платон
Г Плутарх

3. Що означає «Веди» у дослівному перекладі
А
Б
В
Г
А віра
Б добро
В знання
Г книги

4. Перші літературні пам’ятки античності датовано
А
Б
В
Г
А ХІІ ст. до н.е.
Б Х ст. до н.е.
В VІІІ ст. до н.е.
Г VІІ ст. до н.е.

5. У поемі Вергілія цариця Дідона правила містом
А
Б
В
Г
А Карфаген
Б Афіни
В Рим
Г Троя

6. Художня література доби Середньовіччя розвивалася в умовах утвердження
А гуманізму;
А
Б
В
Г
Б античного ідеалу;
В феодальних відносин;
Г толерантного ставлення до людини

7. Герой твору «Пісня про Роланда» Ганелон є втіленням
А
Б
В
Г
А лицарської звитяги й доблесті воїна
Б мудрості й благородства владаря
В підступності й пихатості зрадника
Г васальної вірності й відданості сюзерену

8. «Останнім            поетом Середньовіччя» називають
А
Б
В
Г
А Дж. Рюделя
Б Данте Аліг’єрі
В Ф. Петрарку
Г В. Шекспіра

9. Який літературний напрям першим набув загальноєвропейського масштабу
А
Б
В
Г
А реалізм
Б бароко
В рококо
Г класицизм

10. Автором  твору  «Мистецтво  поетичне», у якому            викладено основні            правила поетики класицизму, є
А
Б
В
Г
А Р. Декарт
Б Н. Буало
В П. Корнель
Г Ж. Расін

11 Яка епоха є каноном для митців класицизму
А
Б
В
Г
А античність
Б середньовіччя
В Відродження
Г бароко?

12. До провідних концепцій Просвітництва НЕ належить
А
Б
В
Г
А містична метафоричність
Б віра у силу людського розуму
В світ можна покращити за допомогою моралі
Г пізнання животворної сили природи

13. «Останнім романтиком», який в     одному зі своїх листів зазначав:            «Тисячолітнє царство романтизму скінчилось, і я був останнім казковим царем, який склав із себе корону», є
А
Б
В
Г
А Дж.Г. Байрон
Б А. Міцкевич
В Г. Гейне
Г Е.Т.А. Гофман

14. Д. Мережковський назвав М. Лермонтова
А
Б
В
Г
А «денним світилом російської поезії»
Б «нічним світилом російської поезії»
В «вранішнім світилом російської поезії»
Г «вечірнім світилом російської поезії»

15. «Болдінською»  називають осінь
А
Б
В
Г
А 1823 р.
Б 1830 р.
В 1832 р.
Г 1837 р.

А
Б
В
Г
16. «Всі дорослі спочатку були дітьми»,- рядок із твору
А «Маленький принц»
Б «Чайка Джонатан Лівінгстон»;
В «Буба».
Г «35 кіло надії»
А
Б
В
Г

17. Кому присвятив свій твір Р. Бах?
А  Леонові Верту
Б  Птаху, який живе у кожному із нас
В орнітологам
Г майбутнім поколінням

18. Драматичний твір, в основу якого покладено гострий конфлікт між            прагненнями людини та  неможливістю їх реалізації, називається
А
Б
В
Г
А комедією
Б трагедією
В фарсом
Г драмою

19. Прочитайте уривок і визначте, з якого він твору.
А
Б
В
Г
Вперед, вперед! – мій кінь і я
Промчали, мов на крилах вітру,
Міста, і села, і поля…
А «Герой нашого часу» М. Лермонтова
Б «Мазепа» Дж.Г. Байрона
В «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна
Г «Ода до радості» Ф. Шиллера

Завдання 20 передбачає встановлення послідовності.  Визначте правильну послідовність рядків, позначених БУКВАМИ,  і впишіть до таблиці відповідні ЦИФРИ.

20. Установіть хронологічну послідовність написання творів.
А «Вільшаний король» Й. Гете
Б «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта
В «Мазепа» Дж.Г. Байрона
Г «Міщанин-шляхтич» Мольєра

Завдання 21–23 мають на меті встановлення відповідності.  До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник,  позначений ЦИФРОЮ, і впишіть ЦИФРИ до таблиці (два варіанти зайві).

21.  Установіть відповідність між автором і твором.
А

Б

В

Г

А Вергілій                   1 «Мертві душі»
Б О. Пушкін               2 «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі»
В Ф. Шиллер              3 «Пікова дама»
Г М. Гоголь                4 «Прометей закутий»
                                     5 «Енеїда»
                                     6 «Ода до радості»

22.  Установіть відповідність між жанром і твором.
А

Б

В

Г

А декламаційна лірика      1 «Прометей»
Б роман                               2 «Ромео і Джульєтта»
В феєрія                               3 «Міщанин-шляхтич»
Г трагедія                            4 «Добре вмирати тому…»
                                              5 «Герой нашого часу»
                                              6 «Пурпурові вітрила»
            
23. Установіть відповідність між літературними напрямом або добою та митцем.
А класицизм                      1 Дж. Донн
А

Б

В

Г

Б Просвітництво              2 Б Космовська
В бароко                            3 Сапфо
Г література ХХ ст.          4 О. Бальзак
                                           5 Дж. Свіфт
                                           6 Мольєр

Завдання 24 передбачає творчу письмову роботу обсягом 1 сторінка.

24. Напишіть твір-роздум на тему висловлювання Сократа: «Звичайна логіка стверджує: якщо ти нещасливий, значить, у тебе немає щастя. А коли його в тебе немає, то йди і шукай. Парадоксальна ж логіка говорить: якщо ти підеш шукати щастя, то ти його втратиш! Просто сядь і зрозумій, що воно в тебе є» (на матеріалі вивчених творів).

Немає коментарів:

Дописати коментар